Verkoopvoorwaarden

De algemene voorwaarden die hierin worden beschreven zijn van toepassing op legale transacties in verband met producten die worden gecommercialiseerd door haar klanten op de virtuele boetiek van EKINSPORT SAM: www.ekinsport.com. Ekinsport is een Monegaskische naamloze vennootschap, statutair gevestigd te 3 rue du Gabian, 98000, Monaco, BTW-nummer FR47000112952, ingeschreven in het handelsregister van Monaco onder nummer 524W11040. 

Definities

De volgende woorden en uitdrukkingen hebben de betekenis die er hierna aan wordt toegekend:

Internetboetiek: verwijst naar de internetsite van TARCA waarop de Producten worden aangeboden en verkocht aan klanten.
Bestelling: verwijst naar de verkoopovereenkomst die wordt gesloten tussen de klant en de internetboetiek van TARCA.
Productindexkaart: verwijst naar alle bestaande informatie met betrekking tot een product dat wordt geleverd door TARCA op het moment dat dit product wordt aangeboden op de internetboetiek.

Producten: alle goederen en diensten die op de Internetboetiek van Ekinsport worden verkocht.
Dienst: de verkoop van producten aan klanten van de Internetboetiek van Ekinsport.
Transactie: alle handelingen, beveiligde verwerking, machtigingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de betaling van de prijs van per creditcard bestelde producten.

Artikel 1 - Doel

Het doel van de Algemene Voorwaarden hierin is het vastleggen van de voorwaarden waaronder Ekinsport Producten aanbiedt en verkoopt aan haar Klanten. Bij gebrek aan een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking hebben deze Algemene Verkoopsvoorwaarden voorrang op alle andere voorwaarden die in een ander document voorkomen. 

In dit kader behoudt Ekinsport zich het absolute recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of te integreren. Elke wijziging en/of integratie zal alleen van kracht en van toepassing zijn op aankopen gedaan na de datum van publicatie van de nieuwe versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden.  

Een nieuwe versie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden die de vorige versie vervangt, impliceert automatisch de ineffectiviteit, niet-tegenwerpbaarheid en niet-toepasselijkheid van de vorige versie. Hetzelfde geldt indien deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op welke manier dan ook ter beschikking worden gesteld op andere websites dan de hierboven vermelde. 

Artikel 2 - Aanvaarding van voorwaarden

De Klant erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op het ogenblik van het plaatsen van de Bestelling en verklaart ze uitdrukkelijk zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Ekinsport en de Klant en worden door beide partijen zonder voorbehoud aanvaard. 

Artikel 3 - Producten

De meeste producten die Ekinsport aan zijn klanten aanbiedt kunnen binnen 2 werkdagen verzonden worden. Niet alle producten die Ekinsport op de markt brengt kunnen echter online verkocht worden. 

De afbeeldingen van de producten op de website dienen enkel ter illustratie en als zodanig kunnen er kleine variaties, vervormingen en/of verschillen zichtbaar zijn ten opzichte van het originele product. Ekinsport is niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van de grafische weergaven van de producten op de website. De Klant erkent dat de inhoud van de website kan veranderen en Ekinsport behoudt zich het recht voor om het aanbod van producten op de website te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. 

De Klant is zich ervan bewust dat Ekinsport een beperkte selectie producten op de website aanbiedt en begrijpt dat de beschikbaarheid van deze producten op het moment van aankoop gecontroleerd dient te worden. De beperkte beschikbaarheid van bepaalde producten kan tot ongemak leiden. Ekinsport verplicht zich in dat geval de Klant onmiddellijk per e-mail te informeren dat de Bestelling niet kan worden uitgevoerd. In dit geval zal de Klant, indien hij/zij de Bestelling al betaald heeft, zo snel mogelijk terugbetaald worden, d.w.z. binnen een periode van maximaal dertig dagen vanaf de annulering van de Bestelling. 

De wederverkoop of overdracht van op de Website aangekochte producten voor commerciële of professionele doeleinden is uitdrukkelijk verboden. 

Artikel 4 - Bestellingen

De automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de Bestelling. Ekinsport bevestigt de Klant de aanvaarding van de Bestelling door een bevestigingsbericht te sturen naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De koop komt pas tot stand na verzending van de orderbevestiging. 

Ekinsport behoudt zich het recht voor een Bestelling van een Klant te weigeren of te annuleren, met name in geval van insolventie van de Klant of in geval van het niet betalen van de betreffende Bestelling of van een eerdere levering of een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere Bestelling. 

De informatie die de Klant verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling is bindend voor de Klant. De Klant is exclusief verantwoordelijk voor alle informatie die hij of zij verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tikfouten van de Klant met betrekking tot, met name, het verzendadres van de ontvanger en/of het facturatieadres, enz. waardoor de verzending van het (de) Product(en) vertraging oploopt of volledig wordt verhinderd. 

Artikel 5 - Levering

Zodra de verkooporder is bevestigd en onder voorbehoud van volledige betaling van de door de klant bestelde producten, verzendt Ekinsport de producten onder verantwoordelijkheid naar het door de klant opgegeven adres. 

Alle in de verkooporder vermelde producten zijn strikt voorbehouden voor persoonlijk gebruik door de klant of de ontvanger die expliciet vermeld staat in de adresgegevens van de ontvanger. Indien nodig zorgt de klant ervoor dat alle belastingen, rechten en/of andere verzendkosten, inclusief de producten zelf, betaald worden bij ontvangst van de goederen. Ekinsport kan in geen geval hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld in dit opzicht. 

Onze prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief "Verzendkosten". 

Bij ontvangst van de bestelde producten dient de klant of ontvanger de integriteit van de geleverde goederen te controleren en de meegeleverde gebruiks- en onderhoudsinstructies te lezen. In geval van tekorten of beschadigingen aan een of meer van de bestelde producten, is de Klant of de ontvanger verplicht om op het moment van levering voorbehoud te maken bij de vervoerder. In geval van zichtbare gebreken heeft de Klant het recht om de Producten terug te sturen in overeenstemming met de gestelde voorwaarden.  

Om redenen van voorraadbeheer en beschikbaarheid van de bestelde Producten kan een Bestelling worden opgesplitst in meerdere opeenvolgende leveringen aan de Klant. Indien de Klant wenst dat de bestelde Producten op twee verschillende adressen worden geleverd, is het noodzakelijk dat de Klant twee afzonderlijke Bestellingen plaatst. Deze vereiste is bedoeld om een goed logistiek beheer te garanderen, door ervoor te zorgen dat elk leveringsadres afzonderlijk wordt behandeld. 

Artikel 6 - Herroeping

De Klant beschikt over een aantal dagen na ontvangst van de Producten om deze terug te sturen naar Ekinsport voor terugbetaling, in overeenstemming met het herroepingsrecht van de Klant. In dit geval dient de Klant de Producten in nieuwe en onbeschadigde staat terug te sturen, vergezeld van eventuele accessoires, instructies en documentatie. Het is noodzakelijk dat de Producten in originele staat worden geretourneerd, zonder te zijn gebruikt, gedragen of beschadigd op welke manier dan ook en in de originele verpakking, met alle labels intact.  

Ekinsport controleert de verpakking en de staat van elk geretourneerd product, waarbij de wezenlijke integriteit van deze producten een conditio sine qua non is voor het uitoefenen van het herroepingsrecht. De Klant dient zijn verzoek per e-mail te richten aan [email protected]. Er wordt dan een retourreferentie opgesteld. Na ontvangst en verificatie van de kwaliteitscontrole verplicht Ekinsport zich tot volledige terugbetaling van de door de Klant betaalde bedragen, met uitzondering van de retourkosten. De terugbetaling vindt plaats binnen maximaal dertig dagen na ontvangst van de retourzending.  

Let op: gepersonaliseerde producten (flocking, borduring, sublimatie, etc.) die al geleverd zijn kunnen niet geruild of terugbetaald worden.  

Artikel 7 - Prijs en betaling 

Productprijzen worden weergegeven in euro's. Deze valuta wordt gebruikt om de kosten van de door Ekinsport aangeboden producten duidelijk aan te geven. 

Transportkosten zijn niet inbegrepen in de prijs vermeld op de productfiches. Deze kosten worden berekend en toegevoegd aan de totale prijs wanneer de bestelling wordt afgerond, afhankelijk van het door de Klant opgegeven afleveradres. 

De definitieve prijs, zoals vermeld in de Bestelbevestiging, is inclusief alle toepasselijke belastingen, inclusief BTW. Naast de prijs van de producten zelf, omvat dit bedrag ook de behandelings-, verpakkings-, opslag-, transport- en inbedrijfstellingskosten die nodig zijn om de producten te leveren. 

Het bedrag dat aan de Klant gefactureerd wordt komt overeen met de prijs in de orderbevestiging van Ekinsport. Dit is het bedrag dat van de rekening van de Klant wordt afgeschreven bij betaling van de Bestelling.  

De betaling van de producten vindt plaats op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst via de betaalmethoden die op de website van Ekinsport worden aangeboden. De Klant kan kiezen uit de beschikbare betaalmogelijkheden om de Bestelling in alle veiligheid te betalen. 

De bestelling van de Klant wordt pas als effectief beschouwd wanneer de transactie is bevestigd door het beveiligde bankbetalingscentrum. Bovendien is, indien nodig, de aanvaarding van de risico-overname van de verzekeraar vereist om de Bestelling te valideren. Deze stappen garanderen de veiligheid en betrouwbaarheid van de transactie voor zowel de Klant als Ekinsport. 

Artikel 8 - Toepasselijk recht 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Monegaskische recht. Dientengevolge zijn alle bepalingen en voorwaarden van deze voorwaarden onderworpen aan de jurisdictie van het Vorstendom Monaco, dat verantwoordelijk is voor de juiste interpretatie en toepassing van de Monegaskische wetgeving.  

Teneinde uniformiteit en consistentie te garanderen in de behandeling van eventuele geschillen die voortvloeien uit de interpretatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is de rechtbank van Monaco exclusief en verplicht bevoegd. 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid 

Ekinsport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke of materiële schade geleden door derden als gevolg van onjuist functioneren of gebruik van de producten. Hetzelfde geldt voor wijzigingen die de fabrikant aan de producten aanbrengt. 

De aansprakelijkheid van Ekinsport is in elk geval strikt beperkt tot de prijs van de verkooporder en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor onbeduidende fouten of omissies ondanks de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen bij het overhandigen van de producten. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van onderhavig contract behouden de Klant en Ekinsport zich het recht voor om, voorafgaand aan eventuele gerechtelijke stappen, een minnelijke oplossing te zoeken. Bij gebreke hiervan is alleen de Rechtbank van Koophandel van Monaco bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de geaccepteerde betalingswijze. 

Niets in de Algemene Verkoopvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van Ekinsport beperken of uitsluiten voor enige aansprakelijkheid die niet beperkt of uitgesloten kan worden door de toepasselijke wetgeving. 

Artikel 10 - Garantie

Ekinsport kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn in het land van ontvangst. De aansprakelijkheid van Ekinsport is systematisch beperkt tot de waarde van de producten die op de verkoopdatum aansprakelijk worden gesteld en zonder de mogelijkheid om claims in te dienen tegen de merknaam of de fabrikant van het product. 

Ekinsport verplicht zich de wettelijke garantie toe te passen zoals voorzien in de artikelen 1444 en volgende van het Monegaskisch Burgerlijk Wetboek, zoals de wettelijke conformiteitsgarantie en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken. 

In overeenstemming met artikel 1483 van het Monegaskisch Burgerlijk Wetboek is Ekinsport aansprakelijk voor verborgen gebreken aan het verkochte artikel die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij van deze gebreken op de hoogte was geweest. De vordering als gevolg van remmende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen zes maanden na de ontdekking van het gebrek, in overeenstemming met artikel 1490 van het Monegaskisch Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 11 - Vertrouwelijkheid en gebruik van persoonsgegevens 

In het kader van de verkoop op afstand is de Klant verplicht de persoonlijke informatie te verstrekken die wordt gevraagd bij het plaatsen van een Bestelling. Deze informatie is essentieel voor het goede verloop van de Bestelling, met inbegrip van de verwerking van Bestellingen, de voorbereiding van verzendingen en de voorbereiding van facturen. Het niet verstrekken van deze informatie heeft tot gevolg dat de Bestelling niet gevalideerd wordt door Ekinsport. 

Ekinsport voldoet aan de huidige wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Dienovereenkomstig is de verwerking van nominatieve klantgegevens vooraf aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Deze verklaring bevestigt dat de verwerking van persoonlijke gegevens in overeenstemming is met de geldende wettelijke vereisten en garandeert zo de bescherming en vertrouwelijkheid van de informatie die door klanten wordt verstrekt.  

In overeenstemming met artikel 34 van de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en burgerlijke vrijheden, hebben Klanten een aantal rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Hij heeft met name het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens. Om deze rechten uit te oefenen kan de Klant contact opnemen met Ekinsport via de contactgegevens op de website. Bovendien verbindt Ekinsport zich er formeel toe de gegevens van zijn Klanten niet aan derden door te geven, noch gratis noch tegen betaling, behalve in de gevallen waarin de wet voorziet of met de uitdrukkelijke toestemming van de Klant.